Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Lê Ngọc

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

5592-1667534469.jpg
Ảnh minh họa.

Công văn nêu rõ, căn cứ Hướng dẫn số 06/HD-ĐCT ngày 7/9/2022 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc thực hiện Phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" nhiệm kỳ  2022-2027, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc/trực thuộc Bộ, Ban Chấp hành Công đoàn Bộ, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ triển khai thực hiện các nội dung sau:Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Một là, xây dựng kế hoạch triển khai phong trào thi đua, cụ thể hóa nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm đối tượng và yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; lồng ghép thực hiện nội dung phong trào thi đua "Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới" cùng các phong trào thi đua, cuộc vận động đang thực hiện tại cơ quan, đơn vị.Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam

Hai là, phát động phong trào thi đua trong phụ nữ bằng các hình thức phù hợp. Hàng năm, phát động thi đua của năm sau gắn với dịp tổng kết phong trào thi đua của năm trước. Có thể lựa chọn nội dung và phát động các đợt thi đua ngắn hạn, dài hạn, thi đua đặc biệt, đột xuất theo yêu cầu thực tế.

Ba là, thường xuyên tuyên truyền, giới thiệu về nội dung phong trào thi đua; vận động phụ nữ, đoàn viên công đoàn tham gia phong trào thi đua phù hợp với các đối tượng phụ nữ, đoàn viên công đoàn bằng các hình thức đa dạng; chủ động phát hiện, biểu dương, tuyên truyền nhân rộng các điển hình  tiên tiến trong phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ, đoàn viên công đoàn thực hiện các nội dung phong trào thi đua, cụ thể: Xây dựng các chương trình, đề án bồi dưỡng, đào tạo, nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho phụ nữ trên các lĩnh vực, đặc biệt là về ngoại ngữ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Phát huy và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tự học tập để không ngừng hoàn thiện kiến thức của bản thân. Đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để phụ nữ có cơ  hội học tập nâng cao  kiến thức, kỹ năng, năng lực, trình độ mọi mặt và tiếp cận thông tin; Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho phụ nữ; các hoạt động về nguồn, hoạt động xã hội từ thiện; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn, quan tâm cộng đồng xã hội; kết nối các trường hợp cần hỗ trợ, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em khó khăn, khuyết tật…; Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao quần chúng. Vận động gia đình, xã hội tạo điều kiện để phụ nữ được chăm sóc, rèn luyện nâng cao sức khoẻ thể chất và tinh thần; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ phụ nữ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; phát huy vai trò của phụ nữ cao tuổi trong trao truyền giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam; tăng cường các hoạt động giáo dục tiền hôn nhân, giáo dục kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc cho nữ thanh niên. Phối hợp tổ chức liên hoan, gặp mặt, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu nhân Ngày Gia đình Việt Nam. Vận động phụ nữ và toàn xã hội tham gia có hiệu quả công tác phòng chống bạo lực gia đình. Tạo điều kiện để phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Năm là, tăng cường phối hợp cấp Ủy, Ban Chấp hành Công đoàn các cấp trong xây dựng và triển khai thực hiện phong trào thi đua, lồng ghép thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và cơ quan, đơn vị phát động. Huy động sự tham gia hưởng ứng của phụ nữ, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện hiệu quả phong trào thi đua.

Sáu là, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua. Hàng năm, tổ chức đánh giá, bình xét thi đua đối với các cá nhân và tập thể ở các cấp độ khác nhau. Các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai phong trào  thi đua  được khen thưởng theo Quy định  chung  về  công tác  thi đua,  khen  thưởng  và  của  Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

P.V

Bạn đọc đặt tạp chí Thể thao dài hạn vui lòng để lại thông tin.

Tỷ lệ bóng đá✔️Tỷ lệ cá cược⭐️ViệtNam